ΝΕΑ

Στις 27 Ιουνίου, ο ECHA συμπεριέλαβε το μέταλλο μόλυβδου στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) βάσει του κανονισμού REACH. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH ΕΚ/1907/2006, άρθρο 33, "Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών για ουσίες σε αντικείμενα", κάθε προμηθευτής αντικειμένου το οποίο περιέχει ουσία εγγεγραμμένη στον κατάλογο SVHC σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% κατά βάρος (β/β), παρέχει στον αποδέκτη του αντικειμένου επαρκείς πληροφορίες, που έχει στη διάθεσή του ο προμηθευτής, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του ονόματος της ουσίας. Στην περίπτωση αυτή, οι παραλήπτες είναι βιομηχανικοί ή επαγγελματικοί χρήστες και διανομείς, αλλά όχι καταναλωτές. Σε περίπτωση παροχής στους καταναλωτές, οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός 45 ημερών από την παραλαβή της αιτήσεως από τον καταναλωτή.

Τα ημιτελικά προϊόντα ορείχαλκου της FITCO περιέχουν μόλυβδο σε συγκέντρωση που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3,4% ανάλογα με το κράμα. Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των αντικειμένων μπορούν να βρεθούν στα Δελτία Πληροφοριών Προϊόντος (δείτε εδώ).

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ημιτελικά προϊόντα ορείχαλκου είναι αντικείμενα σύμφωνα με τον κανονισμό REACH ΕΚ/1907/2006 και σύμφωνα με το άρθρο 31 δεν υπάρχει νομική υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας. Ωστόσο, για να είναι σε θέση η εταιρία να παρέχει επαρκείς πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται συνήθως σε ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και για τα αντικείμενα, τα Δελτία Πληροφοριών Προϊόντος για τα αντικείμενα έχουν εκδοθεί οικειοθελώς.

Η Fitco υποστηρίζει την ιχθυοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μεσογείου με UR30® Copper Alloy Nets

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Στο νησί της Κεφαλονιάς έχει εγκατασταθεί δίχτυ κράματος χαλκού UR30® για την καλλιέργεια της τσιπούρας
  • Τα δίχτυα κράματος χαλκού UR30® έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τις εργασίες αλίευσης με τη στήριξη κάθετων σχοινιών ανύψωσης
  • Τα δίχτυα κράματος χαλκού UR30® έχουν συνδεθεί με ένα προϋπάρχον συμβατικό κλωβό (2 σωλήνες HDPE x 250 mm το καθένα)

Δείτε περισσότερα εδώ

Η Fitco επαναπιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18001: 2007 από την TUV Austria.

Το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας επαναπιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 18001: 2007 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2004 με τριετή έλεγχο επαναπιστοποίησης από τον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου της TUV Hellas στις 4/2017

Δείτε το πιστοποιητικό εδώ

Η Fitco επαναπιστοποιήθηκε σύμφωνα με το ISO 14001: 2004 από την TUV Austria.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης επαναπιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2004 με τριετή έλεγχο επαναπιστοποίησης από τον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου της TUV Hellas στις 4/2017

Δείτε το πιστοποιητικό εδώ

Η Fitco επαναπιστοποιείται με το πρότυπο ISO 9001: 2008 από την TUV Hellas.

 

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας επαναπιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008 με τριετή έλεγχο επαναπιστοποίησης από τον οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου της TUV Hellas στις 10/2016.

 

Δείτε το πιστοποιητικό εδώ